DUDBC's E-procurement Web Portal for
E-Submission of Bids
   

www.dudbc.gov.np     
    |     Announcement : Two envelop system is integrated in DUDBC Ebid System    |    

Search -  
 
Home
About E-procurement
Tenders
Awarded Contracts
Bid Opening Minutes
Letter of Intent
Reference Documents
FAQs
Appellate GAO Surkhet /01/071/072
Appellate Govt. Attorney Office Building Surkhet 01/071/072
Issued by DUDBC, Division Office, Surkhet
Tender Notice

पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय

वीरेन्द्रनगर सुर्खेत

सिलबन्दीबोलपत्रआह्वानको सूचना

सूचना नं.०१–०७०÷०७१
(प्रथमपटक प्रकाशित मितिः २०७१।१०।२०)

यस कार्यालयको कार्यालय भवन निर्माण कार्य सिलबन्दी बोलपत्रद्वारा गराउनु पर्ने भएकोले नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त इच्छुक नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही रीतपूर्वक सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरिन्छ ।

शर्तहरुः –

१. बोलपत्र सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० औं दिन दिनको ५:०० बजे भित्र बोलपत्र बापत तपशिलमा उल्लेखित रकम (फिर्ता नहुने गरी) बुझाई आ.व.०७१।०७२ सम्म मान्यता हुने ठेक्का इजाजतपत्र आयकरको स्थायी नम्बर (PAN) नं. लिएको र मू.अ.कर प्रायोजनको लागि दर्ता भएको प्रमाणपत्र आ.व. ०७०।०७१ सम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपीहरु संलग्न राखी इच्छुक बोलपत्रदाताले लिखित निवेदन दिई यस कार्यालयबाट कार्यालय समय भित्र बोलपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद गर्न सकिने छ ।

२. खरिद भएको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात प्रष्टसँगभरी निर्माण व्यवसायीले प्रत्येक पानामा सहीछाप गरी सिलबन्दी खाम बाहिर फर्मको नाम, ठेगाना र कामको नाम, ठेक्का नं. प्रष्टसँग लेखि बोलपत्र सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३१ औं दिन, दिनको १२:०० बजे भित्रमा यस कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्नेछ । दर्ता भएका बोलपत्रहरु सोही दिनको २:०० बजे उपस्थित बोलपत्रदाताहरु तथा प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा यसै कार्यालयमा खोलिने छन् । बोलपत्रदाताहरु वा प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति नभएमा पनि बोलपत्र खोल्न बाधा पर्ने छैन ।

३. बोलपत्र मान्य हुने अवधि बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मितिबाट ९० दिनकोहुनेछ र बोलपत्रसाथ बोलपत्र जमानत बापतको रकम रु. (अक्षेरुपी) राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सुर्खेत स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, सुर्खेतको कोष धरौटी खाता नं.४०८०२०३०००००० मा जम्मा गरेको भौचर वा सो रकम बराबरको यस कार्यालयको नाममा मान्यता प्राप्त क वर्गको वाणिज्य बैंकबाट जारी भएको बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मितिबाट कम्तिमा १२० दिन अवधि भएको बैंक जमानत बिडबण्ड पेश गर्नु पर्नेछ ।

४. कार्यालयले उपलब्ध गराएको बोलपत्र पुस्तिकामा कुनै थपघट वा द्रष्टव्य नलेखेको हुनु पर्नेछ । समय भित्र नभएको रीत नपुगेको सूचना शर्त विपरित भएको बोलपत्र माथि कुनै कारबाही हुने छैन । केरमेट भएको खण्डमा सम्बन्धित फर्मको सहीछाप भएको हुनुपर्नेछ ।

५. बोलपत्र खरिद गर्ने वा दर्ता गर्ने फर्महरुको निर्माणस्थल र कामको सम्बन्धमा राम्ररी बुझि बोलपत्र भरेको मानिने छ ।

६. बोलपत्र भर्दा दररेट स्पष्ट रुपमा अक्षर र अंकमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । अक्षर र अंक फरक पर्न आएमा अक्षरमा लेखिएकोलाई मान्यता दिइने छ ।

७. बोलपत्र सम्बन्धी कागजात दाखिला गर्दा निम्न कुराहरु खुलाउनु पर्नेछ अन्यथा बोलपत्र मान्य हुने छैन ।

(क) प्रस्तावित कार्यको लागि आवश्यक अनुभव (ख) जनशक्तिको कार्य दक्षता र योग्यता (ग) आर्थिक दक्षताको विवरण (घ) आवश्यक प्राविधिक मालसामान तथा उपकरणको विवरण (ङ) निर्माण कार्य तालिका (च) लिखित स्वयं घोषणापत्र र संयुक्त उपक्रम (जे.भि.)को माध्यमबाट काम गर्ने निर्माण व्यवसायीले संयुक्त लगानी सम्बन्धी सम्झौतापत्र पेश गर्नु पर्नेछ । संयुक्त उपक्रममा लिड पार्टनरको ४० प्रतिशत र अन्य पार्टनरको २५ प्रतिशत भन्दा कम भएकोलाई मान्यता दिइने छैन । संयुक्त उपक्रममा बढिमा ३ (तीन) वटा फर्मले मात्र भाग लिन पाउने छन् । सम्झौता–पत्रमा कामको विवण तथा शेयर खुलेको हुनु पर्नेछ । तर एक बोलपत्रदाताले संयुक्त उपक्रमको साझेदार वा व्यक्तिगत मध्ये कुनै एक मात्र बोलपत्र पेश गर्न सक्नेछन् ।

८. बोलपत्र सम्बन्धी विस्तृत छलफलको लागि प्रथमपटक सूचना प्रकाशित भएको मितिले २० औं दिन, दिनको १:०० बजे यस कार्यालयमा प्रि–बिड मिटिङ्ग (Pre-bid meeting) राखिएकोले सम्पूर्ण इच्छुक निर्माण व्यवसायीलाई उपस्थित हुन सूचित गरिन्छ ।

९. इच्छुक बोलपत्रदाताले e-Procurement मार्फत www.edudbc.gov.npमा गई थप जानकारी प्राप्त गर्न बोलपत्र डाउनलोड गर्न र बोलपत्र दाखिला गर्न समेत सक्नेछन् । सोको लागि निम्न बमोजिम राजश्व खातामा बोलपत्र खरिद दस्तुर जम्मा गरी डिपोजिट भौचर Scanned Copy (PDF format) मा Electronic Bid Files साथै पेश गर्नु पर्नेछ ।

१०. बोलपत्र खरिद गर्ने÷दर्ता गर्ने अन्तिम दिन तथा खुल्ने दिन बिदा परेमा सोको भोलिपल्ट वा बिदा पछि कार्यालय खुलेको दिन हुनेछ ।

११. कुनै पनि कारण जनाई वा नजनाई सम्पूर्ण वा आंशिक रुपमा ठेक्का स्वीकृत वा नगर्ने अधिकार यस कार्यालयमा निहित रहने छ ।

१२. बोलपत्र सम्बन्धी अन्य कुनै कुरा बुझ्न परेमा कार्यालय समयभित्र यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्न सकिने छ ।

१३. E-bidding document को लागि रकम जम्मा गर्ने बैंकको विवरणः (क) बैंकको नाम: राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (ख) कार्यालयको कोड नं. ६४–२१६–०२ (ग) राजश्व खाता नं. क १–१–००७ (घ) राजश्व शीर्षक नं. १४२२७

१४. कुनै बोलपत्रदाताले e-bidding document बाट एक पटक पेश गरेको बोलपत्र फिर्ता लिन वा संशोधन गर्न चाहेमा उक्त कार्य e-bidding प्रक्रियाबाट नै गर्नु पर्नेछ । यस्ता बोलपत्र फिर्ता लिन वा संशोधनका लागि सिलबन्दी निवेदनबाट (हार्ड कपि) पेश गर्न पाइने छैन÷स्वीकार गरिने छैन ।

१५. e-bidding द्वारा बोलपत्र पेश गर्ने बोलपत्रदाताले पेश गरेका कागजातहरुको सक्कल प्रति यस कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । सक्कल प्रति पेश हुन नआएमा बोलपत्र फाराममा उल्लेख भए अनुसारको कारबाही गरिने छ ।

१६. कामको गुणस्तर (Quality of work) निर्माण स्वीकृत Specification अनुसार गर्नु पर्नेछ ।

१७. यसमा लेखिएको हकमा यसै अनुसार र यसमा उल्लेख नभएको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ एवं प्रचलित ऐन नियम अनुसार हुनेछ ।

१८. कामको विवरण निम्न अनुसार रहेको छ ।

 
 
 
 
तपशिल:
क्र.सं.
ठेक्का नं.
कार्यको विवरण
बोलपत्रखरिद दस्तुर (रु.)
बोलपत्रजमानत रकम (रु.)
बोलपत्रखरिद गर्ने अन्तिमअवधि र समय
बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिमअवधि र समय
बोलपत्रखोल्ने अन्तिमअवधि र समय
१=
०१/०७१/०७२
पुनरावेदन सरकारी वकीलकार्यालय सुर्खेतको भवननिर्माणकार्य
३,०००।–
(तीनहजार मात्र)
१४,३३,१००।००
(चौध लाख तेत्तिस हजार एक सय मात्र)
बोलपत्र सूचनाप्रकाशितभएको मितिले ३० औं दिन ।
२०७१।११।२० कार्यालय समय साँझ ५:०० बजे भित्र
(4 March 2015)
बोलपत्र सूचनाप्रकाशितभएको मितिले ३१औंदिन२०७१।११।२२दिनको
१२:०० बजे भित्र ।
(4 March 2015)
बोलपत्र सूचनाप्रकाशितभएको मितिले ३१ औंदिन२०७१।११।२२
दिनको २:०० बजे ।
(4 March 2015)
 
 
 
 
 
 

Clarifications
 

Clarification 1 :
Date : 2015-02-09
Published In :
the Tender Notice no. has been changed to 01/071/072

Clarification 2 :
Date : 2015-02-18
Published In :
The specific ~ construction experience 2.4.2(b) Key activity ,RCC work Quantity has been revised by 400.00 Cum.

Tender Documents Help
Enquiries Help
Enquiries
  Dharmanand Nath
  083520797
  NA
 
This site has been visited 00000 times