DUDBC's E-procurement Web Portal for
E-Submission of Bids
   

www.dudbc.gov.np     
    |     Announcement : Two envelop system is integrated in DUDBC Ebid System    |    

Search -  
 
Home
About E-procurement
Tenders
Awarded Contracts
Bid Opening Minutes
Letter of Intent
Reference Documents
FAQs
8/071/072 ,Latikoili Road
Narayan Temple to Shiva Temple Road Construction Work ,Latikoili,Surkhet/08/071/072
Issued by DUDBC, Division Office, Surkhet
Tender Notice
नेपाल सरकार

सहरी विकास मन्त्रालय

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग

डिभिजन कार्यालय, सुर्खेतको बोलपत्र आह्वानको सूचना

सूचना नं. ०८/०७१/०७२

प्रथम पटक प्रकासित मिति २०७१/११/०६

यस कार्यालयवाट तपशिल बमोजिमको कार्य बोलपत्रद्वारा गराउनु पर्ने भएकोले नेपाल सरकारवाट इजाजत पत्र प्राप्त इच्छुक नेपाली निर्माण व्यावसायीहरुवाट निम्न सर्तहरुको अधिनमा रही रित पूर्वकको बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।

१.   बोलपत्रको सूचना प्रकासित भएको मितिले तपशिल बमोजिमको म्याद भित्र तपशिल बमोजिमको दस्तुर (फिर्ता नहुने गरि) बुझाई अध्यावधिक इजाजत पत्र तथा मू.अ.कर र स्थायी लेखा नम्बर दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपिहरु संलग्न राखी निवेदन दिई यस डिभिजन कार्यालय, सुर्खेतवाट कार्यालय समयभित्र खरिद गर्न सकिने छ ।

२‍.   खरिद भएको बोलपत्र प्रष्टसँग भरि निर्माण व्यावसायीले प्रत्येक पानामा सहीछाँप गरि, सिलबन्दी गरि, खाम बाहिर फर्मको नाम, ठेगाना र कामको नाम प्रष्टसँग लेखी तपशिल बमोजिमको म्याद भित्र यस डिभिजन कार्यालय, सुर्खेतमा उल्लेखित मितिको दिनको १२:०० बजेसम्ममा दर्ता गराउनु पर्नेछ । म्याद सकिएपछि प्राप्त हुने बोलपत्र स्वीकार गरिने छैन । दर्ता भएका बोलपत्रहरु सोही दिनको २:०० बजे उपस्थित बोलपत्रदाताहरु तथा प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा यस कार्यालय सुर्खेतमा खोलिने छ । बोलपत्रदाताहरु वा प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति नभएमा पनि बोलपत्र खोल्न वाधा पर्ने छैन ।

३.   एक फर्म वा संस्थाको नाममा खरिद भएको बोलपत्र अर्को फर्म वा संस्थाको नामवाट दाखिला गर्न पाइने छैन ।

४.   बोलपत्र ९० दिनसम्मको लागि मान्य हुनेछ । बोलपत्रसाथ विडवण्ड वापतको धरौटी रकम बोलपत्र फारममा उल्लेख भएबमोजिम बैंक जमानत वा यस कार्यालयको रा.बा.बैंक सुर्खेतमा रहेको हि.न. ४०८०२०३०००००) (अफिस कोड ६४-३४७-०१) को कोलेनिका सुर्खेत (राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक सुर्खेत) धरौटी खातामा जम्मा गरेको भौचर वा सो रकम बरावरको यस कार्यालयको नाममा बाणिज्य बैंकवाट जारी गरिएको विडवण्ड (बोलपत्र मान्य हुने अवधिभन्दा ३० दिन वढी मान्य अवधि भएको) पेश गर्नु पर्नेछ ।

५.   बोलपत्र रहित कार्यालयले उपलब्ध गराएको डकुमेण्टमा कुनै थपघट वा द्रष्टव्य नलेखेको हुनु पर्नेछ । केरमेट भएको ठाँउमा अधिकार प्राप्त व्यक्तीको सहिछाँप हुनु पर्ने छ । रित नपुगेको सूचनाका सर्त विपरित भएको बोलपत्र माथि कारवाही हुने छैन । Pre Bid Meeting २०७१ फाल्गुण २५ गते दिनको १:०० बजे यस डिभिजन कार्यालयमा हुनेछ ।

६.   बोलपत्रमा दररेट उल्लेख गर्दा मूल्य अभिवृद्ध कर बाहेकको दर स्पष्ट अक्षर र अंकमा उल्लेख गर्नुपर्ने छ । अक्षर र अंक फरक पर्न गएमा अक्षरलाई मान्यता दिइने छ ।

७.   बोलपत्र खरिद गर्ने तथा दर्ता गर्ने अन्तिम दिन विदा परेमा सोको भोलिपल्ट वा विदा पछि कार्यालय खुलेको दिन तोकेको समयमा नै हुनेछ ।

८.   कुनै पनि कारण जनाई वा नजनाई सम्पूर्ण वा आंशिक रुपमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार यस कार्यालयमा निहित रहने छ ।

९.   बोलपत्र सम्बन्धी अन्य कुनै कुरा बुझ्नु परेमा कार्यालय समय भित्र यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्न सकिनेछ ।

१०.  प्रचलित नियमानुसार रित नपुगेको र यस सूचना एवंम बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित सर्तहरु पूरा नभएको बोलपत्रमा कारवाही गरिने छैन ।

११.  कामको गुणस्तर (Quality Of Work) निर्माण सम्बन्धी स्वीकृत स्पेशिफिकेशन अनुसार गर्नुपर्ने छ ।

१२.  निर्माण कामको भुक्तानी यस कार्यालयमा प्राप्त बजेटको परिधि भित्र हुनेछ ।

१३.  संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) को माध्यमवाट काम गर्ने निर्माण व्यावसायीले संयुक्त लगानी सम्बन्धी सम्झौतापत्र पेश गर्नु पर्नेछ र संयुक्त उपक्रममा वढीमा ३ फर्मले संयुक्त रुपमा बोलपत्रमा भाग लिन सकिनेछ । सम्झौतापत्रमा कामको विवरण र सेयर खुलेको हुनु पर्ने छ ।

१४.  बोलपत्र फारम र यस सूचनामा उल्लेख भएका कुराहरुको हकमा यसै सूचना अनुसार र अन्य कुराहरुको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ एवंम प्रचलित ऐन नियम अनुसार हुनेछ ।

१५.  बोलपत्रदाताले E-Procurement मार्फत WWW.edudbc.gov.np मा गई बोलपत्र Tender Download गरि बोलपत्रदाता प्रस्ताव पेश तथा दर्ता गर्न सकिनेछ ।

१६.  बोलपत्रदाताले E-Procurement मार्फत बोलपत्र खरिद गर्दा (Office Code Number 64-347-01, Rajaswa Head 1-1-007), Rastiriya Banijya Bank, Surkhet  को 14227  खातामा बोलपत्र खरिद वापतको दस्तुर जम्मा गर्नु पर्नेछ र सो जम्मा गरेको भौचर अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

१७.  E-Procurement मार्फत बोलपत्र पेश गर्ने बोलपत्रदाताहरुले अनिवार्य रुपमा बोलपत्र खोलिने मितिले ७(सात) दिन भित्र आफुले पेश गरेको बोलपत्र सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातको सक्कल प्रति (हार्ड कपी) यस कार्यालयमा दर्ता गर्नु पर्नेछ । हार्ड कपी दर्ता नगरेमा मूल्याङकन प्रकृयामा समावेश गरिने छैन र विडवण्ड जफत गरिनेछ ।

तपशिल :
ठेक्का नं.
कामको विवरण
विडवण्ड जमानत रकम रु.
 
बोलपत्र खरिद दस्तुर (रु.मा)
 
लागत स्टिमेट रकम (भ्याट तथा कन्टेन्जेन्सी वाहेक)
बोलपत्र खरिद गर्ने अन्तिम मिति
 
बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मिति
 
०८/०७१/०७२

लाटीकोइली नारायण मन्दिर देखि शिव मन्दिर जाने बाटोमा कालोपत्रे गर्ने कार्य

९०,०००।-
१,०००।-
२६,५५,८३६/५३
२०७१/१२/०५
२०७१/१२/०६
०९/०७१/०७२
जाजरकोट शान्ति चौतारा थाप्ले सडक निर्माण कार्य
८६,०००।-
१,०००।-
२५,३७,८६०/६०
 
२०७१/१२/०५
२०७१/१२/०६
                                                                                          डिभिजनप्रमुख
Tender Documents Help
Enquiries Help
Enquiries
  Thumb Raj Shrestha
  083-520382
  dudbcsurkhet@gmail.com
 
This site has been visited 00000 times