DUDBC's E-procurement Web Portal for
E-Submission of Bids
   

www.dudbc.gov.np     
    |     Announcement : Two envelop system is integrated in DUDBC Ebid System    |    

Search -  
 
Home
About E-procurement
Tenders
Awarded Contracts
Bid Opening Minutes
Letter of Intent
Reference Documents
FAQs
16/071/072 DAO Dailekh
Construction of Asst. CDO Quarter, Police Barrack and Boundary Wall of District Administrative Office Dailekh 22/071/072
Issued by DUDBC, Division Office, Surkhet
Tender Notice
नेपाल सरकार

सहरी विकास मन्त्रालय

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग

डिभिजन कार्यालय, सुर्खेतको वोलपत्र आह्वानको सूचना

सूचना नं. १६/०७१/०७२

प्रथम पटक प्रकासित मिति २०७२/०२/१९

यस कार्यालयवाट तपशिल बमोजिमको कार्य वोलपत्रद्धारा गराउनु पर्ने भएकोले नेपाल सरकारवाट इजाजत पत्र प्राप्त इच्छुक नेपाली निर्माण व्यावसायीहरुवाट निम्न सर्तहरुको अधिनमा रही रित पूर्वकको वोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।

१.   वोलपत्रको सूचना प्रकासित भएको मितिले तपशिल बमोजिमको म्याद भित्र तपशिल बमोजिमको दस्तुर (फिर्ता नहुने गरि) बुझाई अध्यावधिक इजाजत पत्र तथा मू.अ.कर र स्थायी लेखा नम्बर दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपिहरु संलग्न राखी निवेदन दिई यस डिभिजन कार्यालय, सुर्खेतवाट कार्यालय समयभित्र खरिद गर्न सकिने छ ।

२‍.   खरिद भएको वोलपत्र प्रष्टसँग भरि निर्माण व्यावसायीले प्रत्येक पानामा सहीछाँप गरि, सिलबन्दी गरि, खाम बाहिर फर्मको नाम, ठेगाना र कामको नाम प्रष्टसँग लेखी तपशिल बमोजिमको म्याद भित्र यस डिभिजन कार्यालय, सुर्खेतमा उल्लेखित मितिको दिनको १२:०० बजेसम्ममा दर्ता गराउनु पर्नेछ । म्याद सकिएपछि प्राप्त हुने वोलपत्र स्वीकार गरिने छैन । दर्ता भएका वोलपत्रहरु सोही दिनको २:०० बजे उपस्थित वोलपत्रदाताहरु तथा प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा यस डिभिजन कार्यालय सुर्खेतमा खोलिने छ । वोलपत्रदाताहरु वा प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति नभएमा पनि वोलपत्र खोल्न वाधा पर्ने छैन ।

३.   एक फर्म वा संस्थाको नाममा खरिद भएको वोलपत्र अर्को फर्म वा संस्थाको नामवाट दाखिला गर्न पाइने छैन ।

४.   वोलपत्र ९० दिनसम्मको लागि मान्य हुनेछ । वोलपत्रसाथ विडवण्ड वापतको धरौटी रकम तपशिलमा उल्लेख भएबमोजिम बैंक जमानत वा यस कार्यालयको रा.बा.बैंक सुर्खेतमा रहेको हि.न. ४०८०२०३०००००) (अफिस कोड ६४-३४७-०१) को को.ले.नि.का., सुर्खेत (राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक सुर्खेत) धरौटी खातामा जम्मा गरेको भौचर वा सो रकम बरावरको यस कार्यालयको नाममा बाणिज्य बैंकवाट जारी गरिएको विडवण्ड (वोलपत्र मान्य हुने अवधिभन्दा ३० दिन वढी मान्य अवधि भएको) पेश गर्नु पर्नेछ ।

५.   वोलपत्र सर्त रहित कार्यालयले उपलब्ध गराएको डकुमेण्टमा कुनै थपघट वा द्रष्टव्य नलेखेको हुनु पर्नेछ । केरमेट भएको ठाँउमा अधिकार प्राप्त व्यक्तीको सहिछाँप हुनु पर्ने छ । रित नपुगेको सूचनाका सर्त विपरित भएको वोलपत्र माथि कारवाही हुने छैन ।

६.   वोलपत्रमा दररेट उल्लेख गर्दा मूल्य अभिवृद्ध कर बाहेकको दर स्पष्ट अक्षर र अंकमा उल्लेख गर्नुपर्ने छ । अक्षर र अंक फरक पर्न गएमा अक्षरलाई मान्यता दिइने छ ।

७.   वोलपत्र खरिद गर्ने तथा दर्ता गर्ने अन्तिम दिन विदा परेमा सोको भोलिपल्ट वा विदा पछि कार्यालय खुलेको दिन तोकेको समयमा नै हुनेछ ।

८.   कुनै पनि कारण जनाई वा नजनाई सम्पूर्ण वा आंशिक रुपमा वोलपत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार यस कार्यालयमा निहित रहने छ ।

९.   वोलपत्र सम्बन्धी अन्य कुनै कुरा बुझ्नु परेमा कार्यालय समय भित्र यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्न सकिनेछ ।

१०.  प्रचलित नियमानुसार रित नपुगेको र यस सूचना एवंम वोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित सर्तहरु पूरा नभएको वोलपत्रमा कारवाही गरिने छैन ।

११.  कामको गुणस्तर (Quality Of Work) निर्माण सम्बन्धी स्वीकृत स्पेशिफिकेशन अनुसार गर्नुपर्ने छ ।

१२.  निर्माण कामको भुक्तानी यस कार्यालयमा प्राप्त बजेटको परिधि भित्र हुनेछ । Pre-Bid Meeting  यस कायार्लयमा मिति-२०७२ अषाढ ७ गते दिनको १.०० वजे हुनेछ । 

१३. वोलपत्रदाताले E-Procurement मार्फत WWW.edudbc.gov.np मा गई बोलपत्र Tender Download गरि वोलपत्र प्रस्ताव पेश तथा दर्ता गर्न सकिनेछ ।

१४.वोलपत्रदाताले E-Procurement मार्फत वोलपत्र खरिद गर्दा (Office Code Number 64-347-01, Rajaswa Head 1-1-007), Rastiriya Banijya Bank, Surkhet को 14227 खातामा वोलपत्र खरिद वापतको दस्तुर जम्मा गर्नु पर्नेछ र सो जम्मा गरेको भौचर अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

१५.  हार्डकपीवाट बोलपत्र पेश गर्ने बोलपत्रदाताहरुले बोलपत्र संसोधन गर्न वा फिर्ता लिन चाहेमा बोलपत्र दर्ता हुने अन्तिम मिति र समयभन्दा २४ घण्टा अगावै संसोधन वा फिर्ता लिनु पर्नेछ । सो समयभन्दा पछि संसोधन वा फिर्ताको लागि निवेदन पेश गरेमा विडवण्ड जफत गरिनेछ ।

१५  बोलपत्र फारम र यस सूचनामा उल्लेख भएका कुराहरुको हकमा यसै सूचना अनुसार र अन्य कुराहरुको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को पहिलो संसोधन अध्यादेश २०७१, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ एवंम प्रचलित ऐन नियम अनुसार हुनेछ ।

तपशिल :
ठेक्का नं.
कामको विवरण
विडवण्ड जमानत रकम रु.
 
दरभाउपत्र खरिद दस्तुर (रु.मा)
 
लागत स्टिमेट रकम (भ्याट तथा कन्टेन्जेन्सी वाहेक)
दरभाउपत्र खरिद गर्ने अन्तिम मिति
 
दरभाउपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मिति
 
२२/०७१/०७२
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखमा सहायक प्र जि अ निवास भवन ‚प्रहरी व्यारेक भवन र पर्खाल निर्माण कार्य
५१००००।-
३०००।-
-
२०७२/०३/१६
२०७२/०३/१७
 
 
डिभिजन प्रमुख
Addenda
 

Addenda 1 :
Date : 2015-06-29
Published In :
BOQ Item no 12 of Civil work has been changed as per notice attached here with

» Click here to download Addenda Document

 
Tender Documents Help
Enquiries Help
Enquiries
  Amba Dutta Joshi
  083-520382
  dudbcsurkhet@gmail.com
 
This site has been visited 00000 times