DUDBC's E-procurement Web Portal for
E-Submission of Bids
   

www.dudbc.gov.np     
    |     Announcement : Two envelop system is integrated in DUDBC Ebid System    |    

Search -  
 
Home
About E-procurement
Tenders
Awarded Contracts
Bid Opening Minutes
Letter of Intent
Reference Documents
FAQs
02/072/073(Gharelu ,Surkhet)
02/072/073 (Gharelu) Office Building Constructuon Work of CSIDB,Main Branch Office Surkhet
Issued by DUDBC, Division Office, Surkhet
Tender Notice

                                                                                                                                       नेपाल सरकार

उद्योग मन्त्रालय

घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति

मूख्य शाखा कार्यालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

सूचना नं. ०२।०७२।०७३

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७२।१२।१४

यस कार्यालयबाट तपसिल बमोजिमको कार्य बोलपत्रद्वारा गराउनु पर्ने भएकोले नेपाल सरकारबाट जाजत प्राप्त च्छुक नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूबाट निम्न शर्तहरूको अधिनमा रहि रित पूर्वकको बोलपत्र व्हान गरिएको छ ।

१)     बोलपत्रको सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिन (२०७३।०१।१३) भित्र रू ३०००।०० (अक्षरूपी तिन हजार मात्र) दस्तुर (फिर्ता नहुने गरी) बुझा अध्यावधिक जाजत पत्र तथा मू.अ. कर र स्थायी लेखा नम्वर दर्ता भएको प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपिहरू संलग्न राखी निवेदन दि यस कार्यालयबाट कार्यालय समय भित्र खरिद गर्न सकिनेछ ।

२)   खरिद भएको बोलपत्र प्रष्टसंग भरी निर्माण व्यवसायीले प्रत्येक पानामा सहीछाप गरी, खाम बाहिर फर्मको नाम, ठेगाना र कामको नाम प्रष्टसंग लेखि मिति २०७३।०१।१४ सम्म यस कार्यालयमा दिनको १२:०० बजे सम्ममा दर्ता गराउँनु पर्नेछ म्याद सकिएपछि प्राप्त हुने बोलपत्र स्वीकार गरीने छैन । दर्ता भएको बोलपत्रहरू मिति २०७३।०१।१४ गते दिनको :०० बजे उपस्थित बोलपत्रदाताहरू वा निजको प्रतिनिधिहरूको रोहवरमा यस कार्यालयमा खोलिने छ । बोलपत्रदाताहरू वा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति नभएमा पनि बोलपत्र खोल्न बाधा पर्ने छैन ।

३)      एक फर्म वा संस्थाको नाममा खरिद भएको बोलपत्र अर्को फर्म वा संस्थाको नामबाट दाखिला गर्न पाने छैन ।

४)      बोलपत्र ९० दिन सम्मको लागी मान्य हुनेछ । बोलपत्रसाथ विडबण्ड वापतको धरटी रकम तपसिलमा उल्लेख भए बमोजिम बैंक जमानत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सुर्खेतमा रहेको हिसाव नम्वर ४०८०२०३००००००(अफिस कोड ६४–३०५–०१) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेत (राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सुर्खेत) धरौटी खातामा जम्मा गरेको भौचर वा सो रकम बरावरको यस कार्यालयको नाममा वाणिज्य बैंकबाट जारी गरिएको बिडबण्ड (बोलपत्र मान्य हुने अवधि भन्दा ३० दिन बढी मान्य अवधि भएको) पेश गर्नु पर्नेछ ।

५)      बोलपत्र सर्त रहित कार्यालयले उपलब्ध गराएको डकुमेन्टमा कुनै थपघट वा द्रष्टव्य नलेखेको हुनु पर्नेछ । केरमेट भएको ठाउँमा अधिकार प्राप्त व्यक्तिको सहिछाप हुनुपर्नेछ । रित नपुगेको र सूचनाका सर्त  विपरित भएको बोलपत्र माथी कारबाही हुने छैन ।

६)       बोलपत्रको BOQ को अंक र अक्षर दुबै महलमा अनिवार्य रूपमा दररेट (मू.अ. कर बाहेक) उल्लेख गर्नुपर्नेछ । अंक र अक्षर फरक पर्न गएमा  अक्षरलाई मान्यता दिईने छ ।

७)      बोलपत्र खरिद गर्ने तथा दर्ता गर्ने अन्तिम दिन बिदा परेमा सोको भोली पल्ट वा बिदा पछि कार्यालय खुलेको दिन तोकेको समयमा नै हुनेछ ।

८)      कुनै पनि कारण जनाई वा नजनाई सम्पूर्ण वा आंशिक रूपमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार यस कार्यालयमा निहित रहनेछ ।

९)       बोलपत्र सम्वन्धी अन्य कुनै कुरा बुझ्नु परेमा कार्यालय समय भित्र यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्न सकिनेछ ।

१०)    प्रचलित नियमानुसार रित नपुगेको र यस सूचना एंव बोलपत्र सम्वन्धि कागजातमा उल्लेखित शर्तहरू पुरा नभएको बोलपत्रमा कारवाही गरिने छैन ।

११)     सयूंक्त उपक्रमको माध्यमबाट काम गर्ने निर्माण व्यवसायीले संयूक्त लगानी सम्वन्धी सम्झौता पत्र पेश गर्नुपर्नेछ । मुख्य कामदारको कम्तिमा ४० प्रतिशत र अन्य साझेदारको २५ प्रतिशत शेयर हुनुपर्नेछ र वढीमा तीन वटा फर्मले संयूक्त उपक्रममा भाग लिन सक्ने छन् ।

१२)    कामको गुणस्तर (Quality of Work) निर्माण सम्वन्धी स्वीकृत स्पेशिफेकेशन अनुसार गर्नुपर्नेछ ।

१३)    Pre-Bid Meeting यस कार्यालयमा मिति २०७३।०१।०५ गते दिनको :०० वजे हुनेछ ।

१४)    बोलपत्रदाताले E-Procurement मार्फत www.edudbc.gov.np मा ग बोलपत्र Tender Download गरी बोलपत्र प्रस्ताव पेश तथा दर्ता गर्न सक्नेछ ।

१५)   बोलपत्रदाताले E-Procurement मार्फत बोलपत्र खरिद गर्दा Office Code number ६४३०७०१ Rajaswa Head १४२२७ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सुर्खेतको ००७ खातामा बोलपत्र खरिद वापतको दस्तुर जम्मा गर्नुपर्नेछ र सो जम्मा गरेको भचर अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

१६)    बोलपत्र फारम र यस सूचनामा उल्लेख भएका कुराहरूको हकमा यसै सूचना अनुसार र अन्य कुराहरूको हकमा सार्वजनिक खरिद न, २०६३ सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ एंव प्रचलित न नियम अनुसार हुनेछ ।

तससिल

 

 

 

 

ठेक्का नं.

 

 

 

 

कामको विवरण

 

 

विडवण्ड जमानत रकम रू

औषत वार्षिक कारोवार अंक(गत १० वर्ष मध्ये ३ वर्षको) रू मू.अ.कर बाहेक

 

 

उस्तै प्रकृतीको कामको अनुभव (गत १० वर्ष मध्ये)

 

 

 

लान अफ क्रेडिट रू

 

 

 

 

Tender Documents Help
Enquiries Help
Enquiries
  Binod Dev Pant
  083-520134
  gharelusurkhet@gmail.com
 
This site has been visited 00000 times