DUDBC's E-procurement Web Portal for
E-Submission of Bids
   

www.dudbc.gov.np     
    |     Announcement : Two envelop system is integrated in DUDBC Ebid System    |    

Search -  
 
Home
About E-procurement
Tenders
Awarded Contracts
Bid Opening Minutes
Letter of Intent
Reference Documents
FAQs
12/072/073
Construction of Black Topped Road and Gravelled Road with Earthen Drain at Bheriganga-12 and Subhaghat Gangamala-12 & 13, Surkhet/12/072/073
Issued by DUDBC, Division Office, Surkhet
Tender Notice

नेपाल सरकार

हरी विकास मन्त्रालय

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग

डिभिजन कार्यालय, सुर्खेतको वोलपत्र / दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

सूचना नं. १०/०७/०७

प्रथम पटक प्रकासित मिति २०७/१२/२८

यस कार्यालयवाट तपशिल बमोजिमको कार्य वोलपत्र / दरभाउपत्र द्धारा गराउनु पर्ने भएकोले नेपाल सरकारबाट इजाजत पत्र प्राप्त इच्छुक नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुबाट निम्न सर्तहरुको अधिनमा रही रित पूर्वकको वोलपत्र / दरभाउपत्र आह्वान गरिएको छ ।

१.   वोलपत्र / दरभाउपत्रको सूचना प्रकासित भएको मितिले तपशिल बमोजिमको म्याद भित्र तपशिल बमोजिमको दस्तुर (फिर्ता नहुने गरि) बुझाई अध्यावधिक इजाजत पत्र तथा मू.अ.कर र स्थायी लेखा नम्बर दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपिहरु संलग्न राखी निवेदन दिई यस डिभिजन कार्यालय, सुर्खेतबाट कार्यालय समय भित्र खरिद गर्न सकिने छ ।

२‍.   खरिद भएको वोलपत्र / दरभाउपत्र प्रष्ट सँग भरि निर्माण व्यावसायीले प्रत्येक पानामा सहीछाप गरि, सिलबन्दी गरि, खाम बाहिर फर्मको नाम, ठेगाना र कामको नाम प्रष्ट सँग लेखी तपशिल बमोजिमको म्याद भित्र यस डिभिजन कार्यालय, सुर्खेतमा उल्लेखित मितिको दिनको १२:०० बजे सम्ममा दर्ता गराउनु पर्नेछ । म्याद सकिएपछि प्राप्त हुने वोलपत्र / दरभाउपत्र स्वीकार गरिने छैन । दर्ता भएका वोलपत्र / दरभाउपत्रहरु सोही दिनको :०० बजे उपस्थित वोलपत्रदाता / दरभाउपत्रदाताहरु तथा प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा यस डिभिजन कार्यालय सुर्खेतमा खोलिने छ । वोलपत्रदाता / दरभाउपत्रदाताहरु वा प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति नभएमा पनि वोलपत्र खोल्न वाधा पर्ने छैन ।

३.   एक फर्म वा संस्थाको नाममा खरिद भएको वोलपत्र / दरभाउपत्र अर्को फर्म वा संस्थाको नामवाट दाखिला गर्न पाइने छैन ।

४.   वोलपत्रको लागि ९० दिन तथा दरभाउपत्रका लागि ४५ दिन सम्मको लागि मान्य हुनेछ । वोलपत्र / दरभाउपत्र साथ विडवण्ड वापतको धरौटी रकम तपशिलमा उल्लेख भए बमोजिम बैंक जमानत वा यस कार्यालयको रा.बा.बैंक सुर्खेतमा रहेको हि.न. ४०८०२०३००००० (अफिस कोड ६४-३४७-०१) को को.ले.नि.का., सुर्खेत (राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक सुर्खेत) धरौटी खातामा जम्मा गरेको भौचर वा सो रकम बरावरको यस कार्यालयको नाममा बाणिज्य बैंकवाट जारी गरिएको विडवण्ड (वोलपत्र / दरभाउपत्र मान्य हुने अवधि भन्दा ३० दिन वढी मान्य अवधि भएको) पेश गर्नु पर्नेछ ।

५.   वोलपत्र / दरभाउपत्र सर्त रहित कार्यालयले उपलब्ध गराएको डकुमेण्टमा कुनै थपघट वा द्रष्टव्य नलेखेको हुनु पर्नेछ । केरमेट भएको ठाँउमा अधिकार प्राप्त व्यक्तीको सहिछाप हुनु पर्ने छ ।

६.   वोलपत्र / दरभाउपत्रमा दररेट उल्लेख गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको दर स्पष्ट अक्षर र अंकमा उल्लेख गर्नुपर्ने छ । अक्षर र अंक फरक पर्न गएमा अक्षरलाई मान्यता दिइने छ ।

७.   वोलपत्र/ दरभाउपत्र खरिद गर्ने तथा दर्ता गर्ने अन्तिम दिन विदा परेमा सोको भोलिपल्ट वा विदा पछि कार्यालय खुलेको दिन तोकेको समयमा नै हुनेछ ।

८.   कुनै पनि कारण जनाई वा नजनाई सम्पूर्ण वा आंशिक रुपमा वोलपत्र / दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार यस कार्यालयमा निहित रहने छ ।

९.   वोलपत्र / दरभाउपत्र सम्बन्धी अन्य कुनै कुरा बुझ्नु परेमा कार्यालय समय भित्र यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्न सकिनेछ ।

१०.  प्रचलित नियमानुसार रित नपुगेको र यस सूचना एवं वोलपत्र / दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित सर्तहरु पूरा नभएको वोलपत्र / दरभाउपत्रमा कारवाही गरिने छैन ।

११. संयुक्त उपक्रमको माध्यमवाट काम गर्ने निर्माण व्यवसायीले संयुक्त लगानी संम्वन्धी सम्भौता पत्र पेश गर्नुपर्नेछ मुख्य साझेदारको कम्तीमा ४० प्रतिशत र अन्य साझेदारको २५ प्रतिशत शेयर हुनुपर्नेछ र वढीमा तीनवटा फर्मले संयुक्त उपक्रममा भाग लिन सक्नेछन्

१२. कामको गुणस्तर (Quality Of Work) निर्माण सम्बन्धी स्वीकृत स्पेशिफिकेशन अनुसार गर्नुपर्ने छ ।

१३. वोलपत्रदाता/ दरभाउपत्रदाताले E-Procurement मार्फत WWW.edudbc.gov.np मा गई बोलपत्र Tender Download गरि वोलपत्र प्रस्ताव पेश तथा दर्ता गर्न सकिनेछ ।

१४. वोलपत्रदाता / दरभाउपत्रदाताले E-Procurement मार्फत वोलपत्र खरिद गर्दा (Office Code Number 64-347-01, Rajaswa Head 1-1-007), Rastiriya  Banijya  Bank, Surkhet को 14227 खातामा वोलपत्र खरिद वापतको दस्तुर जम्मा गर्नु पर्नेछ र सो जम्मा गरेको भौचर अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

१५.  हार्डकपी बाट बोलपत्र पेश गर्ने बोलपत्रदाताहरुले बोलपत्र संसोधन गर्न वा फिर्ता लिन चाहेमा बोलपत्र दर्ता हुने अन्तिम मिति र समयभित्रै संसोधन वा फिर्ता लिनु पर्नेछ ।

१६.  बोलपत्र / दरभाउपत्र फारम र यस सूचनामा उल्लेख भएका कुराहरुको हकमा यसै सूचना अनुसार र अन्य कुराहरुको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ एवं प्रचलित ऐन नियम अनुसार हुनेछ ।

तपशिल :

ठेक्का नं.

कामको विवरण

लागत इस्टिमेट रकम ( भ्याट तथा कन्टिन्जेन्सी बाहेक )

विडवण्ड जमानत रकम रु.

बोलपत्र / दरभाउपत्र खरिद दस्तुर रु.

बोलपत्र / दरभाउपत्र खरिद गर्ने अन्तिम मिति

बोलपत्र / दरभाउपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मिति

१०/०७२/०७

Addenda
 

Addenda 1 :
Date : 2016-04-12
Published In : DUDBC Website
Please use this Newly uploaded BoQ instead of previous one.
Thank you.

» Click here to download Addenda Document

 
Clarifications
 

Clarification 1 :
Date : 2016-04-19
Published In : In office notice board
all the bidders are requested to ~ see and put the rate accordingly as unit of item no. 10 of BOQ was revised as Sq.m ( which was already uploaded by revised BOQ by adding adenda) please use the revised BOQ or previous old BOQ by Knowing the unit of item no. 10 ( revision).

Clarification 2 :
Date : 2016-04-19
Published In : published on office notice board
All the bidders are requested to see ~ the page no 2 of bid document ( 2 Eligible Bidder) ~ "~ c "~ has been revised as F.Y. ~ 2071/ 072 as whatever else written earlier.

Tender Documents Help
Enquiries Help
Enquiries
  Mr Thumb Raj Shrestha
  083 520382
  dudbcsurkhet@gmail.com
 
This site has been visited 00000 times