DUDBC's E-procurement Web Portal for
E-Submission of Bids
   

www.dudbc.gov.np     
    |     Announcement : Two envelop system is integrated in DUDBC Ebid System    |    

Search -  
 
Home
About E-procurement
Tenders
Awarded Contracts
Bid Opening Minutes
Letter of Intent
Reference Documents
FAQs
7/2073-074(Bhantabari Khatchauri road)
1/2073-074(Bhantabari khatchauri Road)
Issued by DUDBC, Division office Udayapur, Gaihghat
Tender Notice

नेपाल सरकार

हरी विकास मन्त्रालय

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग

डिभिजन कार्यालय, उदयपुरको वोलपत्र आह्वानको सूचना

सूचना नं./०७३-०७, प्रथम पटक प्रकासित मिति २०७/११/१७

यस कार्यालयवाट तपशिल बमोजिमको कार्य वोलपत्र द्धारा गराउनु पर्ने भएकोले नेपाल सरकारवाट इजाजत पत्र प्राप्त इच्छुक नेपाली निर्माण व्यावसायीहरुवाट निम्न सर्तहरुको अधिनमा रही रित पूर्वकको वोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।

. वोलपत्रको सूचना प्रकासित भएको मितिले तपशिल बमोजिमको म्याद भित्र निम्न उल्लेख भएअनुसारको दस्तुर (फिर्ता नहुने गरि) बुझाई अध्यावधिक इजाजत पत्र तथा मू..कर र स्थायी लेखा नम्बर दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपिहरु संलग्न राखी निवेदन दिई यस डिभिजन कार्यालय, उदयपुरवाट कार्यालय समयभित्र खरिद गर्न सकिने छ ।

२‍. खरिद भएको वोलपत्र प्रष्टसँग भरि निर्माण व्यावसायीले प्रत्येक पानामा सहीछाँप गरि, सिलबन्दी गरि, खाम बाहिर फर्मको नाम, ठेगाना र कामको नाम प्रष्टसँग लेखी तपशिल बमोजिमको म्याद भित्र यस डिभिजन कार्यालय, उदयपुरमा उल्लेखित मितिको दिनको १२:०० बजेसम्ममा दर्ता गराउनु पर्नेछ । म्याद सकिएपछि प्राप्त हुने वोलपत्र स्वीकार गरिने छैन । दर्ता भएका वोलपत्र सोही दिनको :०० बजे उपस्थित वोलपत्रदाता तथा प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा यस डिभिजन कार्यालय उदयपुरमा खोलिने छ । वोलपत्रदाता वा प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति नभएमा पनि वोलपत्र खोल्न वाधा पर्ने छैन ।

. एक फर्म वा संस्थाको नाममा खरिद भएको वोलपत्र अर्को फर्म वा संस्थाको नामवाट दाखिला गर्न पाइने छैन ।

. वोलपत्र ९० दिन सम्मको लागि मान्य हुनेछ । वोलपत्र साथ विडवण्ड वापतको धरौटी रकम तपशिलमा उल्लेख भएबमोजिम बैंक जमानत यस कार्यालयको रा.बा.बैंक गाईघाटमा रहेको हि.. २०९०२०३०००००० (अफिस कोड १३-३४७-०४) को को.ले.नि.का.,गाईघाट (राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक गाईघाट) धरौटी खातामा जम्मा गरेको भौचर वा सो रकम बरावरको यस कार्यालयको नाममा बाणिज्य बैंकवाट जारी गरिएको विडवण्ड (वोलपत्र मान्य हुने अवधिभन्दा ३० दिन वढी मान्य अवधि भएको) पेश गर्नु पर्नेछ ।

. वोलपत्र सर्त रहित कार्यालयले उपलब्ध गराएको डकुमेण्टमा कुनै थपघट वा द्रष्टव्य नलेखेको हुनु पर्नेछ । केरमेट भएको ठाँउमा अधिकार प्राप्त व्यक्तीको सहिछाँप हुनु पर्ने छ ।

. वोलपत्र दररेट उल्लेख गर्दा मूल्य अभिवृद्ध कर बाहेकको दर स्पष्ट अक्षर र अंकमा उल्लेख गर्नुपर्ने छ । अक्षर र अंक फरक पर्न गएमा अक्षरलाई मान्यता दिइने छ ।

. वोलपत्र खरिद गर्ने तथा दर्ता गर्ने अन्तिम दिन विदा परेमा सोको भोलिपल्ट वा विदा पछि कार्यालय खुलेको दिन तोकेको समयमा नै हुनेछ ।

. कुनै पनि कारण जनाई वा नजनाई सम्पूर्ण वा आंशिक रुपमा वोलपत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार यस कार्यालयमा निहित रहने छ ।

. वोलपत्र सम्बन्धी अन्य कुनै कुरा बुझ्नु परेमा कार्यालय समय भित्र यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्न सकिनेछ ।

१०. प्रचलित नियमानुसार रित नपुगेको र यस सूचना एवं वोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित सर्तहरु पूरा नभएको वोलपत्र कारवाही गरिने छैन ।

११. संयुक्त उपक्रमको माध्यमवाट काम गर्ने निर्माण व्यवसायीले संयुक्त लगानी सम्वन्धी संझतापत्र पेश गर्नुपर्नेछ मुख्य साझेदारको कम्तीमा ४० प्रतिशत र अन्य साझेदारको २५ प्रतिशत शेयर हुनुपर्नेछ र वढीमा तीनवटा फर्मले संयुक्त उपक्रममा भाग लिन सक्नेछन

१२. कामको गुणस्तर (Quality Of Work) निर्माण सम्बन्धी स्वीकृत स्पेशिफिकेशन अनुसार गर्नुपर्ने छ ।

१३. वोलपत्रदाता E-Procurement मार्फत WWW.edudbc.gov.np मा गई बोलपत्र Download गरि वोलपत्र प्रस्ताव पेश तथा दर्ता गर्न सकिनेछ ।

१४. वोलपत्रदाताले E-Procurement मार्फत वोलपत्र खरिद गर्दा (Office Code Number १३-३४७-०४, Rajaswa Head kha---00), Rastriya Banijya Bank, gaighat  को १४२२७ खातामा वोलपत्र खरिद वापतको दस्तुर जम्मा गर्नु पर्न

Tender Documents Help
Enquiries Help
Enquiries
  pradeep Kumar Singh
  035420443
  dudbcudayapur@gmail.com
 
This site has been visited 00000 times